Ljubuški: Za održavanje nerazvrstanih cesta i javnu rasvjetu 400.000 KM

????????????????????????????????????

Na samom kraju godine koja je iza nas Grad Ljubuški je donio dva važna dokumenta vezana za komunalnu djelatnost u 2023. godini: plan prihoda i program radova komunalnog gospodarstva za komunalne djelatnosti i odluku o raspodjeli sredstava komunalne naknade.

Njima se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarenje programa s naznakom izvora financiranja u skladu s predviđenim financijskim sredstvima i izvorima financiranja i raspodjela sredstava komunalne naknade koja će se ostvariti u 2023. godini. U programu su precizno navedeni konkretni poslovi koji će se tijekom godine obavljati, a razvrstani su u šest skupina: odvodnja atmosferskih voda, održavanje čistoće na javnim površinama, održavanje javnih površina, nerazvrstanih cesta, groblja i upravljanje i održavanje javne rasvjete.

Pod odvodnjom atmosferskih voda podrazumijevaju se radovi na održavanju i čišćenju odvodnih kanala, pod održavanjem čistoće na javnim površinama čišćenje javnih površina i skupljanje i odvoz komunalnog otpada na uređena odlagališta.

Održavanje javnih površina podrazumijeva održavanje javnih zelenih površina, pješačkih staza, trgova, parkova, igrališta i drugih javnih prometnih površina, osim javnih cesta. Ako je suditi po broju ukupnih poslova, održavanje nerazvrstanih cesta je najzahtjevniji dio u komunalnom gospodarstvu. U tom je segmentu čak 17 djelatnosti: nadzor i pregled cesta, osiguranje preglednosti, postavljanje vertikalne i horizontalne signalizacije, popravci prometne signalizacije, uređenje raskrižja, rezanje, krpanje i ostali poslovi na sanaciji asfalta, redovito saniranje rupa na nerazvrstanim cestama, tamponiranje uz cestu, interventni radovi, uklanjanje nanosa i naplava, ostavljenih i napuštenih predmeta, snijega i leda, kosidba korova i divljeg raslinja uz cestu, saniranje i tamponiranje makadamskih cesta, tamponiranje poljskih cesta, asfaltiranje nerazvrstanih cesta i ostali poslovi održavanja kako bi se osigurala prohodnost i sigurnost prometa.

Pod održavanjem groblja podrazumijeva se održavanje i uređenje novog Gradskog groblja Ljubuški, pod javnom rasvjetom održavanje objekata i uređaja javne rasvjete i utrošak električne energije. Sredstva za ostvarivanje plana i programa u 2023. planirana su u iznosu od 2,110.000 KM. Osigurat će se iz dvaju izvora – 800.000 KM od komunalne naknade i 1,310.000 KM iz proračuna Grada Ljubuškog. Ta sredstva raspoređuju se na sljedeći način: za odvodnju atmosferskih voda 335.000 KM, održavanje čistoće na javnim površinama 50.000 KM, održavanje javnih površina 265.000 KM, nerazvrstanih cesta 1,200.000 KM, groblja 20.000 KM i za javnu rasvjetu 220.000 KM.

Održavanje javnih površina

Planirana sredstva komunalne naknade od 800.000 KM raspodijelit će se za financiranje obavljanja sljedećih komunalnih djelatnosti: 140.000 KM za odvodnju atmosferskih voda, 40.000 KM za održavanje čistoće na javnim površinama, 200.000 KM za održavanje javnih površina, 180.000 KM za održavanje nerazvrstanih cesta, 20.000 KM za održavanje groblja i 220.000 KM za javnu rasvjetu.